DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ผลึก
ภาษาอังกฤษ : crystal
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

ของแข็งเนื้อเดียว มีผิวหน้าเรียบ มีรูปทรงและมุมระหว่างผิวหน้าแน่นอนจำแนกตามพันธะเคมีที่ยึดอะตอมต่าง ๆ ในผลึกไว้ด้วยกันได้ 3�ชนิด คือ ผลึกไอออนิก ผลึกโคเวเลนต์ และผลึกโลหะ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)