DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ภาษาอังกฤษ : electronic commerce (e-commerce)
หมวดวิชา : คอมพิวเตอร์
ความหมาย : การทำธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์เป็นสื่อในการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้ผู้เข้าใช้บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและตลอด 24 ชั่ว
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  พายุฝนฟ้าคะนอง
พาราทอร์โมน
พิกัด
พืชเมล็ดเปลือย
ฟลิปเปอร์
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ฟารัด
ภาพร่าง 2 มิติ
ภูมิคุ้มกันรับมา
มอเตอร์ไฟฟ้า
มุมก้ม
ยาซัลฟา
รอบระดู, รอบประจำเดือน
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
รัศมี
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
ลิพิด, ไขมัน
วัฏจักรไนโตรเจน
วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม
สภาพนำ
สังกะสี
สารฆ่าวัชพืช
สีน้ำเงินเขียว
ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย
หลอดเลือดฝอย
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
อัลบูมิน
อุปกรณ์จัดเส้นทาง
เครื่องจักรไอน้ำแบบกังหัน
เซลล์ประสาทหลายขั้ว