DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ค่าคงที่สมดุล
ภาษาอังกฤษ : equilibrium constant
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

ค่าที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้น ณ ภาวะสมดุล �ใช้สัญลักษณ์ K ค่านี้จะบอกให้ทราบว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น ดำเนินไปข้างหน้าได้มากน้อยเพียงใด

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)