DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : แบบจำลอง
ภาษาอังกฤษ : model
หมวดวิชา : เทคโนโลยี
ความหมาย : ชิ้นงาน 3 มิติ ที่จำลองรูปทรง ขนาด สัดส่วน โครงสร้าง กลไก และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจำลองการทำงานของชิ้นงานหรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)