DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การเลือกตัวอย่างแบบกำหนดโควตา
ภาษาอังกฤษ : multi-stage sampling
หมวดวิชา : คณิตศาสตร์
ความหมาย : การเลือกตัวอย่างแบบกำหนดโควตาเหมาะที่จะใช้กับการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มที่ไม่มีกรอบตัวอย่าง หรือมีกรอบตัวอย่างที่ไม่สมบูรณ์ โดยการกำหนดคุณสมบัติของตัวอย่างตามลักษณะของตัวอย่างที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ทำการสำรวจ เช่น คุณสมบัติของตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คือ เพศ อายุ และรายได้
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การเลื่อนขนาน
การเห็นภาพติดตา
การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส
การแยกสลายด้วยน้ำ, ไฮโดรลิซิส
การ์เนต, โกเมน
กึ่งช่วงควอร์ไทล์
ขยะย่อยสลาย
ขั้วไฟฟ้าลบ
ข้าวซ้อมมือ
คลับมอส
ควอรตซ์
ความดันไดแอสโทลิก, ความดันระยะหัวใจคลายตัว
ความยาวรอบรูป, เส้นรอบรูป
ความเฉื่อย, อิเนอร์เชีย
คอมโบไดร์ฟ
คิวทิเคิล
จังหวะอัด
จุดแตกหัก
ซากดึกดำบรรพ์
ดาวอังคาร
ตัวขั้ว
ตารางหลายทาง
ทฤษฎีควอนตัม
นิวตัน
บัส
ปรากฏการณ์ทินดอลล์
ผู้บริโภค
พันธะโคเวเลนซ์
ฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B
มลพิษทางอากาศ