DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษ : natural science
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

วิชาหรือความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งสามารถจะวัดได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสสารและพลังงานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแบ่งเป็นกลุ่มวิชาใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แต่มีหลายวิชาที่เป็นการศึกษาร่วมกันทั้ง 2 กลุ่ม เช่น วิชาชีวเคมีวิชาชีวฟิสิกส์ เป็นต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)