DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : รูปสามเหลี่ยมคล้าย
ภาษาอังกฤษ : similar triangles
หมวดวิชา : คณิตศาสตร์
ความหมาย :

รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมเท่ากันทุกมุม �มุมต่อมุม

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ลอการิทึมสามัญ
ลำดับ
ลำไส้เล็ก
ลิ้นขยาย
วงจร
วัฏภาค, เฟส
วิชาแม่เหล็ก
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
สถิติ
สภาวะตรงกันข้าม
สล็อต
สัมประสิทธิ์การแปรผัน
สารประกอบคาร์บอน
สิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้เองจากสิ่งไม่มีชีวิต
สเปอร์มาโทไซต์
หน่วยปฏิบัติงาน
หลักการซ้อนทับ
อนุกรมลู่ออก
อัตราการเกิด
อินเตอร์เซกชันของเหตุการณ์
ฮีมาไทต์
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
เซลล์ประสาทรับความรู้สึก
เท้าเทียม
เมทริกซ์จัตุรัส
เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า
เส้นใย
เฮพาริน