DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ยื่นคำร้อง คือ ...
ยื่นคำร้อง [V] ความหมาย คือ file a complaint,ยื่นคำขอต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง,,,
ตัวอย่าง :: เขาไปยื่นคำร้องกับงานบัณฑิตเพื่อขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)