DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ไม่เป็นธรรม คือ ...
ไม่เป็นธรรม [V] ความหมาย คือ under the belt,ไม่ชอบด้วยเหตุผล,,ไม่ยุติธรรม,ยุติธรรม
ตัวอย่าง :: ที่ผ่านมาบริษัทไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างในเรื่องการปรับค่าจ้าง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)