DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  sand sluice คือ ...
   
  sand sluice ความหมาย คือ ช่องระบายทราย : ช่องเปิดพร้อมบานบังคับน้ำทำไว้ที่อาคารประเภทฝาย เพื่อระบายตะกอนทรายที่ทับถมอยู่หน้าฝายออกไปทางด้านท้ายน้ำ โดยให้น้ำไหลผ่านด้วยความเร็วสูงพร้อมกับพัดพาตะกอนออกไป
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)