DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  settlement shrinkage คือ ...
   
  settlement shrinkage ความหมาย คือ การหดตัวที่เกิดจากการตกจมของอนุภาคของแข็งในคอนกรีตหลังการเทใหม่ ๆ สังเกตได้จากการมีน้ำที่ผิวหน้าของคอนกรีต
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)