DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  sieve gauge คือ ...
   
  sieve gauge ความหมาย คือ ขนาดตะแกรง : ขนาดของช่องตะแกรงที่ยอมให้อนุภาคของวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่าที่กำหนดลอดผ่านไปได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)