DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  stoplogs คือ ...
   
  stoplogs ความหมาย คือ ท่อนกั้นน้ำ : ท่อนไม้ แท่งคอนกรีต หรือเหล็ก สำหรับใส่ในร่อง groove เพื่อปิดกั้นน้ำชั่วคราวเมื่อต้องการตรวจสอบหรือซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ในกรณีที่ท่อนกั้นน้ำถูกใช้เพื่อควบคุมการไหลของน้ำผ่านอาคารจะเรียกว่า regulation planks
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)