DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  tractive force คือ ...
   
  tractive force ความหมาย คือ แรงฉุดลาก : แรงที่เกิดจากกระแสน้ำเสียดสีกับท้องน้ำ ทำให้ท้องน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)