DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  trash rack คือ ...
   
  trash rack ความหมาย คือ ตะแกรงกันสวะ : ตะแกรงหรือลูกกรงเหล็กใช้กั้นในทางที่น้ำไหลผ่าน เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่ลอยมากับน้ำ เช่น ผักตบชวา กิ่งไม้หรือของลอยน้ำอื่น ๆ ไหลผ่านไปได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)