DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  upstream control คือ ...
   
  upstream control ความหมาย คือ การควบคุมระดับน้ำด้านเหนือน้ำ : การควบคุมปริมาณน้ำโดยใช้ระดับน้ำด้านเหนือน้ำเป็นเกณฑ์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)