DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  terrace คือ ...
   
  terrace ความหมาย คือ 1. พื้นที่ลาดชันที่ถูกตัดให้เป็นขั้นบันไดเพื่อใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูก2. คันดินเตี้ย ๆ ที่สร้างขวางกับแนวลาดของพื้นที่ลาดชัน เพื่อควบคุมการไหลของน้ำผิวดินและลดการกัดเซาะหน้าดินให้น้อยลง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)