DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  binary is ...
   
  binary ความหมาย คือ (เลข) ฐาน 2 คำว่า bi = 2 เลขฐาน 2 หมายถึง ในระบบนี้จะใช้เลขเพียง 2 ตัวเท่านั้น ได้แก่เลข 0 และเลข 1 เพื่อความเข้าใจจะเปรียบเทียบเลขฐาน 2 กับเลขฐาน 10 ซึ่งเราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน เลขฐาน 10 เรานับ 0 1 2 3 ... ไปจนถึง 9 แล้วเริ่มนับ 0 ใหม่ เริ่มการนับครั้งที่ 2 เราเรียกว่า 10 มี หนึ่ง กับ 0 และเลขลำดับต่อไปจะเป็น 11 (หนึ่งกับหนึ่ง) 12 (หนึ่งกับสอง) เรื่อยๆไป ส่วนเลขฐาน 2 นั้นถูกนำมาใช้ในทางคอมพิวเตอร์ เพราะว่าเลข 0 กับเลข 1 สามารถแทนสถานการณ์ 2 อย่างคือ ปิดและเปิด หรือ ไม่จริงกับจริง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับระดับแรงดันไฟฟ้าในวงจรของเครื่องมืออีเลคทรอนิกได้พอดี ระบบเลขฐาน 2 มีความสำคัญมากในการคำนวณแบบดิจิตอล
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)