DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  shareware is ...
   
  shareware ความหมาย คือ ซอฟแวร์ที่จดทะเบียนสิทธิ์แล้ว และให้หรือแจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้โดยไม่คิดมูลค่า หรือคิดมูลค่าเพียงเล็กน้อย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)