DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  source is ...
   
  source ความหมาย คือ แหล่ง (ข้อมูล) เช่น แผ่นดิสก์, แฟ้มข้อมูล , เอกสาร หรือแหล่งรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่สามารถเอาข้อมูลออกมาใช้ได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)