DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  antenna คือ ...
   
  antenna ความหมาย คือ (วิทยุ,)สายอากาศที่ขึงอยู่นอกบ้าน สำหรับรับหรือส่งคลื่นวิทยุ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)