DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  asphalt concrete คือ ...
   
  asphalt concrete ความหมาย คือ แอสฟัลท์คอนกรีต : วัสดุผสมระหว่างมวลรวม (aggregate) กับยางแอ-สฟัลท์โดยนำมาคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่จจะนำไปใช้งาน เช่น ใช้ทำผิวจราจร
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)