DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  combustible mixture คือ ...
   
  combustible mixture ความหมาย คือ เชื้อผสมไวไฟ, เชื้อผสมอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีอัตราไวต่อการจุดระเบิด
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)