DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  dam, impounding คือ ...
   
  dam, impounding ความหมาย คือ เขื่อนเก็บกักน้ำ : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการชลประทาน การ ป้องกันอุทกภัย และ สาธารณูปโภค
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)