DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  demonstration farm คือ ...
   
  demonstration farm ความหมาย คือ ไร่นาสาธิต : ไร่นาที่รัฐหรือเกษตรกรเป็นเจ้าของจัดทำด้วยหลักการบางอย่าง อันมีผลแตกต่างจากไร่นาอื่น ๆ ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้เกษตรในแถบนั้น ได้เห็นตัวอย่างที่เป็นของจริง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)