DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  drop feed oiler คือ ...
   
  drop feed oiler ความหมาย คือ (เครื่องจักร) เครื่องใช้หยอดน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ เป็นกระปุกนำมันหล่อลื่นที่มีลิ้นปิดเปิดปลายเข็มสามารถจะปรับการไหลของน้ำมันได้ตามอัตราที่ต้องการ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)