DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  dynamics คือ ...
   
  dynamics ความหมาย คือ วิชาว่าด้วยการกระทำของแรงที่ทำให้เทหวัตถุเคลื่อนที่ (หรือเรียกว่าวิชากลศาสตร์)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)