DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : แคโทด
ภาษาอังกฤษ : cathode
หมวดวิชา : เคมี, ฟิสิกส์
ความหมาย :

1. ขั้วไฟฟ้าที่มีปฏิกิริยารีดักชันเกิดขึ้น ซึ่งเป็นขั้วไฟฟ้าบวกในเซลล์กัลวานิก หรือเป็นขั้วไฟฟ้าลบในเซลล์อิเล็กโทรไลต์

2. ขั้วไฟฟ้าที่อยู่ในหลอดสุญญากาศ เช่น หลอดวิทยุ ไดโอด ทำหน้าที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอนไหลผ่านและอิเล็กตรอนเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปยังแอโนด แคโทดมีศักย์ไฟฟ้าลบเมื่อเทียบกับแอโนด

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  แซ็กคาริน
แนวเส้นปฏิบัพ
แบคทีเรียแอโรบิก
แผนที่ความคิดรูปแบบใยแมงมุม[แผนผังใยแมงมุม]
แผนภูมิแท่ง
แผ่นตะแกรง
แรงกิริยา
แรงแวนเดอร์วาลส์
แอดฮีชัน, การยึดติด
แอลฟาฟิลโลควิโนน
โคบอลต์ (II) คลอไรด์
โดเมน (ของความสัมพันธ์)
โพรโทซัว
โมเลกุลอะตอมคู่
โวลต์
ไซคลาเมต
ไบโอสเฟียร์, ชีวภาค
ไส้ติ่ง
ไฮโพทาลามัส
การประจุไฟ
กรดปาล์มิติก
กระแสเหนี่ยวนำ
กล้ามเนื้อหูรูด
การชนกัน, การชน
การผุพังอยู่กับที่
การหมุนเวียนของเลือด
การเหนี่ยวนำ
ขนาดของเวกเตอร์
คลับมอส
ความถี่ขีดเริ่ม