DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : คอโรนา
ภาษาอังกฤษ : corona
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

บรรยากาศชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์อยู่ถัดจากชั้นโครโมสเฟียร์ออกไปมีลักษณะเป็นเส้นสายแผ่กระจายออกจากดวงอาทิตย์เป็นระยะทางประมาณ10 ล้านกิโลเมตร� มีอุณหภูมิประมาณ 5 แสนถึง 2 ล้านเคลวิน ประกอบด้วยอิเล็กตรอนอุณหภูมิสูง อนุภาคฝุ่นผงและไอออนที่ร้อนจัด

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)