DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : คุณภาพวิเคราะห์
ภาษาอังกฤษ : qualitative analysis
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

การวิเคราะห์สารตัวอย่างเพื่อหาชนิดของธาตุอนุมูลหรือองค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างนั้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)