DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : อิเล็กโทรลิซิส, การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ : electrolysis
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

กระบวนการแยกสลายสารที่อยู่ในสถานะของเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า เช่น�การแยกสลายน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าได้แก๊สออกซิเจนกับแก๊สไฮโดรเจน

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)