DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : รูปร่างเรขาคณิต
ภาษาอังกฤษ : geometric shape
หมวดวิชา : เทคโนโลยี
ความหมาย : รูปร่างที่ประกอบด้วยเส้นตรงและเส้นโค้ง เช่น วงกลม ครึ่งวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม เป็นต้น
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
ลมฟ้าอากาศ
ลาวา
ลำโพงเสียง
ลิ่ม
วงกลม
วัฏจักรไนโตรเจน
วิกิ
วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา
สภาพเสมือนไร้น้ำหนัก
สลิต, ช่องเล็กยาว
สับเซตแท้ (เซตย่อยแท้)
สารบริสุทธิ์
สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้
สเปอร์มาทิด
หน่วยฐาน
หลอดไฟฟ้านีออน
อนุกรม
อัณฑะ
อินฟีเรียเวนาคาวา
ฮิวมัส
เครื่องยนต์สันดาปภายนอก
เซลล์ประสาทประสานงาน
เทอร์โมสเฟียร์
เมตาเสิร์ชเอนจิน
เลนส์นูน
เส้นโค้งเบ้ลาดทางซ้าย
เอ็มบริโอ