DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ตัวแปรต้น
ภาษาอังกฤษ : independent variable
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

ตัวแปรที่ทำให้สิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือแปรสภาพไป

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)