DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : เลขออกเทน
ภาษาอังกฤษ : octane number
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

จำนวนแสดงปริมาณเป็นร้อยละโดยปริมาตรของไอโซออกเทนที่ผสมรวมอยู่กับเฮปเทน ใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำมันเบนซินในด้านที่ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบ เช่น น้ำมันเบนซินซึ่งมีคุณภาพเช่นเดียวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบด้วยไอโซออกเทน 95% และเฮปเทน 5% เรียกว่ามีเลขออกเทน 95

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)