DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : สี, สารสี
ภาษาอังกฤษ : pigment
หมวดวิชา : เคมี, ชีววิทยา
ความหมาย :

สารมีสีที่ทำให้วัตถุอื่นมีสีได้ ไม่ละลายในตัวทำละลาย แต่สามารถแขวนลอยอยู่ได้� ใช้ทำสีเคลือบผิว ผงสีแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวในการดูดกลืนและสะท้อนแสงสี จึงทำให้เห็นเป็นสีต่าง ๆ ได้�� ในเซลล์พืชหรือสัตว์จะพบสารสีได้� เช่น พบที่คลอโรฟิลล์ เป็นสารสีเขียวซึ่งทำให้ใบไม้มีสีเขียว

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)