DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ความเครียด
ภาษาอังกฤษ : strain
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย : ผลที่เกิดกับวัสดุเมื่อวัสดุนั้นได้รับความเค้น เช่น ความยาว ปริมาตร เปลี่ยนไปจากเดิม
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)