DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ความเร่งสู่ศูนย์กลาง
ภาษาอังกฤษ : centripetal acceleration
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

ความเร่งของวัตถุ ณ ตำแหน่งใด ๆ บนส่วนโค้งรูปวงกลม มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  ความแข็ง
ความแปรผันไม่ต่อเนื่อง
คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต
คอร์ปัสแอลบิแคนส์
คะปิลลารีแอกชัน, การซึมตามรูเล็ก
คำนำหน้าหน่วย
ค่ากึ่งกลางพิสัย
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก
จำนวนเฉพาะ
จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย
ช่วงอายุขัย, อายุขัย
ซีดีอาร์ดับบลิวไดร์ฟ
ดอกไม่สมบูรณ์เพศ
ดีลดริน
ตัวนำความร้อน
ตารางธาตุ
ทรงกระบอก
ท่อฉีดอสุจิ
นิโครม
บารอมิเตอร์
ประชุมทางวีดิทัศน์
ผนังเซลล์
พลังงานนิวเคลียร์
พาราฟิน
ฟังไจ
มอดุลัสสภาพยืดหยุ่น
ยาซัลฟา
ระบบสุริยะ
รูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ (รูปสามเหลี่ยมสมภาค)
วงจร