DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
ภาษาอังกฤษ : computer-aided design (CAD)
หมวดวิชา : เทคโนโลยี
ความหมาย : การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบภาพร่าง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ซึ่งช่วยให้ผู้ออกแบบได้เห็นภาพสิ่งที่กำลังออกแบบในมุมต่าง ๆ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างหรือส่วนต่าง ๆ ของภาพร่างได้ง่ายตามต้องการ
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)