DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : คอร์เทกซ์
ภาษาอังกฤษ : cortex
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

เนื้อเยื่อชั้นหนึ่งของเปลือกพืชหรือเนื้อเยื่อชั้นนอกของอวัยวะภายในของสัตว์ เช่น คอร์เทกซ์ของลำต้นหรือรากจะอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นเอพิเดอร์มิสกับวาสคิวลาร์บันเดิล หรือคอร์เทกซ์ของไต�คือเนื้อเยื่อชั้นนอกของไต

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)