DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การไทเทรต
ภาษาอังกฤษ : titration
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

กระบวนการหาปริมาตรของสารละลายชนิดหนึ่งที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายอีกชนิดหนึ่งซึ่งทราบปริมาตรแล้ว�และทราบความเข้มข้นของสารละลายชนิดใดชนิดหนึ่งที่ทำปฏิกิริยากันนี้ด้วย โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงของอินดิเคเตอร์ ณ จุดยุติเป็นเกณฑ์ที่บอกให้ทราบว่าสารละลายทั้งสองทำปฏิกิริยากันพอดี

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)