DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ก้านชูอับเรณู
ภาษาอังกฤษ : filament
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ชีววิทยา
ความหมาย :

ส่วนหนึ่งของเกสรตัวผู้ของพืชดอก� ลักษณะเป็นก้านยาว มีอับละอองเรณูติดอยู่ตรงส่วนปลาย

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)