DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  อิจฉาตาร้อน คือ ...
อิจฉาตาร้อน [ADV] ความหมาย คือ enviously,มีความอิจฉา,,อิจฉาริษยา, อิจฉา,
ตัวอย่าง :: ปรางมองดูครอบครัวนั้นอย่างอิจฉาตาร้อนที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (ปาก)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)