DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คะแนนเสียงข้างน้อย คือ ...
คะแนนเสียงข้างน้อย [N] ความหมาย คือ minority vote,คะแนนเสียงที่มีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ลงคะแนนเสียง,,เสียงส่วนน้อย,คะแนนเสียงข้างมาก, เสียงส่วนใหญ่
ตัวอย่าง ::
มีหน่วยเป็น :: คะแนน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)