DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้เข้ารับการอบรม คือ ...
ผู้เข้ารับการอบรม [N] ความหมาย คือ trainee,,,ผู้เข้าอบรม,ผู้อบรบ, ผู้สอน
ตัวอย่าง :: มีผู้เข้ารับการอบรมมาไม่ครบตามจำนวนที่ได้มีการลงทะเบียนไว้
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)