DekGenius.com
Search :
Traditional Chinese medicine dictionary :   八纲辨证 The meaning is ...
   
  八纲辨证 (bā gāng biàn zhèng) The meaning is "综合分析四诊获得的信息,辨别病位、病性、邪正盛衰和疾病类别,归纳为阴、阳、表、里、寒、热、虚、实八类证候的辨证方法。"
   
  การวิเคราะห์แยกกลุ่มอาการของโรคจากหลักทั้ง 8 (ปากังเปี้ยนเจิ้ง) The meaning is "ได้แก่ อิน-หยาง เปี๋ยว-หลี่ หาน-เร่อ และซฺวี-สือ โดยอาศัยข้อมูลจากการตรวจพื้นฐาน 4 ประการ (การดู การฟังและการดมกลิ่น การถาม การคลำและการตรวจชีพจร) เพื่อวิเคราะห์หาตำแหน่งของโรค พยาธิสภาพของโรค สภาพความรุนแรงของปัจจัยก่อโรค ความแข็งแรงหรืออ่อนแอของภูมิคุ"
   
  eight principles syndrome differentiation/pattern identification The meaning is "a diagnostic method of comprehensively analyzing the data obtained from the four examinations to determine the location, nature, exuberance and debilitation of the healthy qi and pathogenic qi, and type of a disease, and achieving a diagnosis of syndrome/"
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน : คำอื่น ๆ  
     
  拔罐疗法 (bá guàn liáo fǎ) - วิธีการรักษาโดยการครอบกระปุก
瘢痕灸 (bān hén jiǔ) - รอยแผลเป็นจากการรมยา
病色 (bìng sè) - สีหน้าบ่งบอกโรค
补阴药 (bǔ yīn yào) - ยาบำรุงอิน
常色 (cháng sè) - สีหน้าปกติ
戳法 (chuō fǎ) - การกดกระแทก
大肠液亏证 (dà cháng yè kuī zhèng) - กลุ่มอาการลำไส้ใหญ่ขาดสารน้ำ
但热不寒 (dàn rè bù hán) - รู้สึกมีไข้แต่ไม่หนาว
毒性 (dú xìng) -
方剂 (fāng jì) - ตำรับยา
肺主治节 (fèi zhǔ zhì jié) - ปอดมีหน้าที่ควบคุมกำกับ
肝火上炎证 (gān huǒ shàng yán zhèng) - กลุ่มอาการไฟตับลุกโชนขึ้นส่วนบน
攻下药 (gōng xià yào) - กลุ่มยาถ่ายระบายท้อง
和胃燥湿剂 (hé wèi zào shī jì) - ตำรับยาปรับสมดุลและขจัดความชื้นในกระเพาะอาหาร
疾病传变 (jí bìng chuán biàn) - โรคเปลี่ยนแปลงและลุกลาม
经筋 (jīng jīn) - เส้นลมปราณเอ็น
口噤 (kǒu jìn) - อ้าปากไม่ได้
面色萎黄 (miàn sè wěi huáng) - สีหน้าซูบเหลือง
脾阳虚证 (pí yáng xū zhèng) - กลุ่มอาการหยางของม้ามพร่อง
气为血之帅 (qì wéi xuè zhī shuài) - ชี่เป็นผู้บังคับบัญชาเลือด
热邪 (rè xié) - ความร้อนเป็นปัจจัยก่อโรค
升降浮沉 (shēng jiàng fú chén) - ขึ้นลงลอยจม
暑邪 (shǔ xié) - ความร้อนอบอ้าวเป็นปัจจัยก่อโรค
调和肠胃剂 (tiáo hé cháng wèi jì) - ตำรับยาปรับสมดุลกระเพาะอาหารและลำไส้
问诊 (wèn zhěn) - การถาม
泻下药 (xiè xià yào) - ยาระบาย
循法 (xún fǎ) - การนวดคลึงตามแนวเส้นลมปราณ
阴阳互根 (yīn yáng hù gēn) - อินและหยางเกื้อกูลต่อกัน
整体观念 (zhěng tǐ guān niàn) - แนวคิดแบบองค์รวม
左右配穴法 (zuǒ yòu pèi xuè fǎ) - การจับคู่จุดแบบซ้ายและขวา