DekGenius.com
Search :
Traditional Chinese medicine dictionary :   八段锦 The meaning is ...
   
  八段锦 (bā duàn jǐn) The meaning is "中国古代流传下来的由八个单元的肢体动作组成,具有保健作用的导引方法。"
   
  ท่าการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (ปาต้วนจิ่น) The meaning is "ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย 8 กระบวนท่า เป็นการส่งเสริมสุขภาพซึ่งมีบันทึกสืบทอดมาแต่โบราณ"
   
  eight-sectioned exercise The meaning is "a conduction exercise that is constituted with eight sections of body movements handed down from ancient China to promote health."
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน : คำอื่น ๆ  
     
  拔毒化腐生肌药 (bá dú huà fǔ shēng jī yào) - กลุ่มยาที่ใช้ดูดพิษ รักษาแผลเน่าเบื่อย และเรียกเนื้อ
扳法 (bān fǎ) - ท่าดึง
病脉 (bìng mài) - ชีพจรที่บ่งบอกโรค
补阴剂 (bǔ yīn jì) - ตำรับยาบำรุงอิน
肠热腑实证 (cháng rè fǔ shí zhèng) - กลุ่มอาการลำไส้ร้อนแกร่ง
出针 (chū zhēn) - การถอนเข็ม
大肠湿热证 (dà cháng shī rè zhèng) - กลุ่มอาการลำไส้ใหญ่ร้อนชื้น
淡红舌 (dàn hóng shé) - ลิ้นสีแดงอ่อน
督脉 (dū mài) - เส้นลมปราณตู
反治 (fǎn zhì) - การรักษาด้วยวิธีตรงกันข้าม
肺主宣发 (fèi zhǔ xuān fā) - ปอดกำกับการแผ่กระจายชี่
肝火犯肺证 (gān huǒ fàn fèi zhèng) - กลุ่มอาการไฟตับคุกคามปอด
攻毒药 (gōng dú yào) - ยาขับพิษ
和解少阳剂 (hé jǐe shào yáng jì) - ตำรับยาปรับสมดุลในเส้นลมปราณเส้าหยาง
疾病 ((jí bìng) - โรค
经方 (jīng fāng) -
口疮 (kǒu chuāng) - แผลเยื่อบุช่องปาก
面色黧黑 (miàn sè lí hēi) - สีหน้าดำคล้ำ
脾虚气陷证 (pí xū qì xiàn zhèng) - กลุ่มอาการชี่จมลงล่างจากม้ามพร่อง
气脱证 (qì tuō zhèng) - กลุ่มอาการชี่หลุด
热痰 (rè tán) - เสมหะร้อน
肾主水 (shèn zhǔ shuǐ) - ไตกำกับน้ำ
疏散外风剂 (shū sàn wài fēng jì) - ตำรับยาขับกระจายลมภายนอก
天人相应 (tiān rén xiāng yìng) - ความสอดคล้องกันของมนุษย์และธรรมชาติ
文火 (wén huǒ) - ไฟอ่อน
泻下剂 (xiè xià jì) - ตำรับยาระบาย
血燥生风 (xuè zào shēng fēng) - เลือดแห้งทำให้เกิดลม
阴阳互藏 (yīn yáng hù cáng) - อินและหยางแฝงตัวอยู่ในกันและกัน
蒸法 (zhēng fǎ) - การนึ่ง
佐药 (zǔo yào) - ตัวยาช่วย