DekGenius.com
Search :
Traditional Chinese medicine dictionary :   按手足 The meaning is ...
   
  按手足 (àn shǒu zú) The meaning is "触摸病人手足的冷热程度,了解病情的诊察方法。"
   
  การคลำมือและเท้า (อั้นโส่วจู๋) The meaning is "วิธีการตรวจวินิจฉัยแบบหนึ่ง โดยการคลำสัมผัสอุณหภูมิของมือและเท้าของผู้ป่วย เพื่อวินิจฉัยสภาวะของโรค"
   
  extremity palpation The meaning is "a diagnostic method of feeling the temperature of patient’s hands and feet to judge the disease. "
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน : คำอื่น ๆ  
     
  八会穴 (bā huì xuè) - จุดปาฮุ่ย
白苔 (bái tāi) -
病 (bìng) - โรค
补阳药 (bǔ yáng yào) - ยาบำรุงหยาง
燀法 (chǎn fǎ) - การลวกด้วยน้ำเดือด
重阴必阳 (chóng yīn bì yang) - อินมากถึงขีดสุดแปรสภาพเป็นหยาง
大补大泻 (dà bǔ dà xiè) - การกระตุ้นเข็มแบบบำรุงและระบายอย่างแรง
淡白舌 (dàn bái shé) - ลิ้นขาวซีด
动留针法 (dòng liú zhēn fǎ) - การคาเข็มร่วมกับกระตุ้นเข็มเป็นระยะ
发芽法 (fā yá fǎ) - การกระตุ้นให้ผลแก่หรือเมล็ดเกิดการแตกหน่ออ่อน
肺主气 (fèi zhǔ qì) - ปอดกำกับชี่
肝胆湿热证 (gān dǎn shī rè zhèng) - กลุ่มอาการร้อนชื้นของตับและถุงน้ำดี
攻补兼施 (gōng bǔ jiān shī) - วิธีขับระบายและบำรุงไปพร้อมกัน
合穴 (hé xuè) - จุดเหอ
击打法 (jī dǎ fǎ) - การตี
精 (jīng) - สารจิง
恐伤肾 (kǒng shāng shèn) - อารมณ์กลัวมีผลเสียต่อไต
面色晄白 (miàn sè huǎng bái) - สีหน้าขาวซีด
脾为生痰之源 (pí wéi shēng tán zhī yuán) -
气随液脱 (qì suí yè tuō) -
热服 (rè fú) -
肾主骨 (shèn zhǔ gǔ) - ไตกำกับกระดูก
受盛化物 (shòu shèng huà wù) - รับและแปรสภาพ
体质 (tǐ zhì) - พื้นฐานสุขภาพของร่างกาย
温针灸 (wēn zhēn jiǔ) - วิธีฝังเข็มอุ่น
解颅 (xiè lú) - กระโหลกปิดช้า
血虚证 (xuè xū zhèng) - กลุ่มอาการเลือดพร่อง
阴阳对立 (yīn yáng duì lì) - อินและหยางเป็นคู่ตรงกันข้าม
振法 (zhèn fǎ) - การสั่น
足阳明胃经 (zú yáng míng wèi jīng) - เส้นลมปราณเท้าหยางหมิงกระเพาะอาหาร