DekGenius.com
Search :
Traditional Chinese medicine dictionary :   按摩 The meaning is ...
   
  按摩 (àn mó) The meaning is "以中医的脏腑经络学说为理论基础,用抚、摩、按、揉等手法作用于人体体表的特定部位的物理疗法。"
   
  การนวด (อั้นหมอ) The meaning is "กายภาพบำบัดที่กระทำบนตำแหน่งเฉพาะของร่างกาย โดยการทุบ การถู การกด และบีบนวด บนพื้นฐานทฤษฎีเส้นลมปราณและอวัยวะภายในของการแพทย์แผนจีน"
   
  massage The meaning is "physiotherapy that acts on certain sites by stroking, rubbing, pressing and kneading etc. based on the TCM viscera and meridian theory."
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน : คำอื่น ๆ  
     
  八纲辨证 (bā gāng biàn zhèng) - การวิเคราะห์แยกกลุ่มอาการของโรคจากหลักทั้ง 8
白㾦 (bái bèi) - โรคผิวหนังชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำพองใส
禀赋 (bǐng fù) -
补阳剂 (bǔ yáng jì) - ตำรับยาบำรุงหยาง
搽剂 (chá jì) - ยาทาถูนวด
重阳必阴 (chóng yáng bì yīn) - หยางมากถึงขีดสุดแปรสภาพเป็นอิน
搓法 (cuō fǎ) - การปั่น
胆主决断 (dǎn zhǔ jué duàn) - ถุงน้ำดีกำกับการตัดสินใจ
锭剂 (dìng jì) - ยาอม
发热 (fā rè) - รู้สึกร้อน หรือมีไข้
肺主皮毛 (fèi zhǔ pí máo) - ปอดกำกับผิวหนังและเส้นขน
肝藏血 (gān cáng xuè) - ตับกักเก็บเลือด
根结 (gēn jié) - ตำแหน่งที่จิงชี่เริ่มต้นและคืนกลับ
合剂 (hé jì) - ตำรับยาน้ำผสม
饥不欲食 (jī bú yù shí) - หิวแต่ไม่อยากรับประทานอาหาร
进针 (jìn zhēn) - การแทงเข็ม
颗粒剂 (kē lì jì) - ยาผงแกรนูล
面红如妆 (miàn hóng rú zhuāng) - หน้าแดงเหมือนทาชาด
脾为生化之源 (pí wéi shēng huà zhī yuán) - ม้ามเป็นแหล่งสร้างและแปรสภาพ
气随血脱 (qì suí xuè tuō) - ชี่สูญไปพร้อมกับเลือดไหลออก
雀啄灸 (què zhuó jiǔ) - การรมยาแบบนกกระจอกจิก
肾志为恐 (shèn zhì wéi kǒng) - ไตเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์กลัว
手足蠕动 (shǒu zú rú dòng) - แขนขาบิดไปมา
体征 (tǐ zhēng) - อาการแสดง
温燥化痰剂 (wēn zào huà tán jì) - ตำรับยาอบอุ่นทำให้แห้งเพื่อสลายเสมหะ
泻而不藏 (xiè ér bù cáng) - ระบายแต่ไม่เก็บ
血虚生风 (xuè xū shēng fēng) - เลือดพร่องทำให้เกิดลม
阴阳 (yīn yáng) - อินและหยาง
震颤法 (zhèn chàn fǎ) - การสั่นเข็ม
足太阴脾经 (zú tài yīn pí jīng) - เส้นลมปราณเท้าไท่อินม้าม