DekGenius.com
Search :
Traditional Chinese medicine dictionary :   扳法 The meaning is ...
   
  扳法 (bān fǎ) The meaning is "双手向同一方向或相反方向用力,被动活动患者关节的手法。"
   
  ท่าดึง (ปานฝ่า) The meaning is "ท่านวดแบบหนึ่ง โดยการจับข้อต่อดึงไปในทิศทางเดียวกันหรือทิศตรงกันข้าม "
   
  pulling manipulation The meaning is "a manipulation that moves the joints passively by exerting force in the same or opposite direction with both hands."
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน : คำอื่น ๆ  
     
  禀赋 (bǐng fù) -
病因 (bìng yīn) -
补阴剂 (bǔ yīn jì) - ตำรับยาบำรุงอิน
燀法 (chǎn fǎ) - การลวกด้วยน้ำเดือด
冲脉 (chōng mài) - เส้นลมปราณชง
促脉 (cù mài) - ชีพจรเต้นเร็ว มีจังหวะหยุดไม่แน่นอน
单行 (dān xíng) - ตัวยาเดี่ยว
点刺法 (diǎn cì fǎ) - วิธีแทงเข็มตื้น
多经取穴 (duō jīng qǔ xuè) - การเลือกใช้จุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณหลายเส้น
肺气虚证 (fèi qì xū zhèng) - กลุ่มอาการชี่ของปอดพร่อง
风性善行数变 (fēng xìng shàn xíng shùo biàn) - คุณสมบัติของลมทำให้ตำแหน่งของโรคเปลี่ยนแปลงได้
肝为罢极之本 (gān wéi pí jí zhī běn) - ตับควบคุมเอ็นในการเคลื่อนไหว
归挤法 (guī jǐ fǎ) - การบีบรวบ
后下 (hòu xià) - ใส่ต้มทีหลัง
见微知著 (jiàn wēi zhī zhù) - การพยากรณ์โรคทั้งหมดจากการสังเกตอาการบางส่วน
精明之腑 (jīng míng zhī fǔ) - สมองเป็นสุดยอดแห่งอวัยวะกลวง
里证 (lǐ zhèng) - กลุ่มอาการภายใน
纳子法 (nà zǐ fǎ) - การฝังเข็มแบบน่าจื่อ
脾主统血 (pí zhǔ tǒng xuè) - ม้ามกำกับเลือด
气血两虚 (qì xuè liǎng xū) - ชี่และเลือดพร่องทั้งคู่
乳蛾 (rǔ é) - ต่อมทอนซิลอักเสบ
湿性趋下 (shī xìng qū xià) - ความชื้นมีคุณสมบัติเคลื่อนลงล่าง
暑易夹湿 (shǔ yì jiá shī) - ความร้อนอบอ้าวก่อโรคมักพบร่วมกับความชื้นก่อโรค
同身寸 (tóng shēn cùn) - ชุ่นเฉพาะบุคคล
五行相乘 (wǔ xíng xiāng chéng) - การข่มเกินในความสัมพันธ์ของปัญจธาตุ
辛凉解表药 (xīn liáng jiě biao yào) - ยาขับระบายลมร้อน
阳跷脉 (yáng qiáo mài) - เส้นลมปราณหยางเฉียว
阴证 (yīn zhèng) - กลุ่มอาการอิน
正气 (zhèng qì) - ภูมิต้านทานของร่างกาย
八邪 (bā xié) -