DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  model คือ ...
   
  model ความหมาย คือ แบบจำลอง : โครงสร้าง หรือขบวนการ หรือปรากฎการณ์ ที่ถูกสร้างขึ้นเลียนแบบจากต้นแบบ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)